Elektroteknik – Fartygselanläggningar

Kurskod E116501
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska konstruktionsprinciper och dimensioneringsgrunder för fartygs
elanläggningar samt klassningssällskapens och myndigheternas funktion
för utformningen av dessa.
– ha kunskaper som krävs för handhavande av fartygets elsystem inklusive elektroniska system som används i brandfarliga utrymmen.

Innehåll

– Klassningssällskapens och myndigheternas krav
– Elproduktionssystem
– Elkraftkomponenter och -anläggningar på fartyg
– Elektriska framdrivningssystem
– Offshoreanläggningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, laborations/simuleringsarbeten, projekteringsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Förkunskaper

Deltagit i kurserna Elkraftteknik, Elektronik 2, Eldrifter.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, simulatorövningar, projekteringsuppgifter.

Utskriven 06 december 2023 kl 07:16