Elektroteknik – Fartygselanläggningar

Kurskod E116501
Studiepoäng 6
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– behärska konstruktionsprinciper och dimensioneringsgrunder för fartygs
elanläggningar samt klassningssällskapens och myndigheternas funktion
för utformningen av dessa.
– ha kunskaper som krävs för handhavande av fartygets elsystem.

Contents

– Klassningssällskapens och myndigheternas krav
– Elproduktionssystem
– Elkraftkomponenter och -anläggningar på fartyg
– Elektriska framdrivningssystem
– Offshoreanläggningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, laborations/simuleringsarbeten, projekteringsuppgifter.

Material

Artikelsamling.

Prerequisite

Deltagit i kurserna Elkraftteknik, Elektronik 2, Eldrifter.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer, simulatorövningar, projekteringsuppgifter.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 16:23