Elektroteknik – Motorer och driftmaskiner 1

Kurskod E105601
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundkunskaper i uppbyggnad och
driftegenskaper för elmaskiner och andra komponenter för industriella/marina
elkraftsystem.

Contents

-Elmaskinernas uppbyggnad och driftegenskaper
-Olika strömriktare, inklusive frekvensomvandlare
-Kopplingsapparater
-Ställverk, centraler
-Kablar
-Fel, skyddsutrustningar
-Industriell eldistribution

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkänd tentamen och godkända laborationsarbeten.

Material

Alfredsson, A. & Cronqvist, A. (2002). Elkrafthandboken. Elmaskiner. 2. uppl. Stockholm: Liber.
Enligt föreläsares anvisningar.

Prerequisite

Deltagit i kurserna Teoretisk elteknik 1, Fysik 1 och Fysik 2.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:58