Elektroteknik – Motorer och driftmaskiner 1

Kurskod E105601
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundkunskaper i uppbyggnad och
driftegenskaper för elmaskiner och andra komponenter för industriella/marina
elkraftsystem.

Innehåll

-Elmaskinernas uppbyggnad och driftegenskaper
-Olika strömriktare, inklusive frekvensomvandlare
-Kopplingsapparater
-Ställverk, centraler
-Kablar
-Fel, skyddsutrustningar
-Industriell eldistribution

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkänd tentamen och godkända laborationsarbeten.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, A. & Cronqvist, A. (2002). Elkrafthandboken. Elmaskiner. 2. uppl. Stockholm: Liber.
Enligt föreläsares anvisningar.

Förkunskaper

Deltagit i kurserna Teoretisk elteknik 1, Fysik 1 och Fysik 2.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Utskriven 06 december 2023 kl 06:52