Elektroteknik – Ekonomi

Kurskod E008101
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs behärskar studerande olika företagsekonomiska frågeställningar på en nivå som krävs för att förstå och fungera i ett företag eller motsvarande organisation.

Innehåll

Företaget och samhället.
Affärsidé och marknadsföring.
Organisationsfrågor.
Kostnads/intäktsanalys.
Bokföring och bokslutsanalys.
Finansiering.
Eget företagande och entreprenörskap.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Ekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftlig tentamen, projektuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Skärvad, P-H. Företagsekonomi 100: faktabok. 10. uppl. Malmö: Liber ekonomi, 2003. 455 s.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G och VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, diskussioner.

Utskriven 07 december 2022 kl 18:48