Elektroteknik – Fysik 4

Kurskod E005403
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder inom termodynamik, relativitetsteori och kvantfysik, atomfysik, fasta tillståndets fysik och kärnfysik.

Innehåll

Termodynamik: Temperatur och termisk jämvikt, värme. Termisk expansion, värmeabsorption och specifikt värme, fasövergångar. Arbete och inre energi, termodynamikens första lag. Värmeöverföringsmekanismer (ledning, konvektion, strålning), Stefan-Boltzmanns strålningslag. Kinetisk gasteori, ideala gaser, adiabatisk expansion. Entropi, termodynamikens andra lag, värmemaskiner, kylmaskiner, statistisk mekanik.
Relativitetsteori: Längdkontraktion, tidsdilation, Lorentz-transformationen, hastighetstransformation, Dopplereffekten, energi, massenergi och rörelsemängd.
Kvantfysik: Fotoelektriska effekten, fotoner och materievågor, vågfunktioner, Schrödinger-ekvationen, tunneleffekten, Heisenbergs osäkerhetsprincip, energinivåer, väteatomen.
Atomfysik: Atomens struktur, rörelsemängdsmoment och spinn, magnetisk resonans, periodiska systemet, lasern.
Fasta tillståndets fysik: Gitter, isolatorer och ledare, halvledare, dopning, den ljusemitterande dioden, transistorn.
Kärnfysik: Kärnans struktur, bindningsenergi, radioaktivt sönderfall, strålningsdos. Kärnmodeller, fission, kärnreaktorer, fusion.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Benson, H. (1996). University Physics. New York: Wiley. 942 s.

Förkunskaper

Fysik 2 och Fysik 3

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 09 december 2022 kl 05:02