Elektroteknik – Fysik 1

Kurskod E005103
Studiepoäng 4
Goals

Den studerande skall efter avslutad kurs ha grundlig kunskap om begrepp, lagar och räknemetoder inom elektricitet och magnetism.

Contents

Elektricitet: Elektrisk laddning, elektrostatisk kraft, Coulombs lag.
Elektriskt fält, elektrisk dipol, Gauss lag.
Elektrisk potential, elektrisk potentiell energi för system av punktladdningar.
Kapacitans och kondensatorer.
Ström och strömdensitet, resistans och resistorer, resistivitet, elektrisk effekt.
Magnetism: Magneter, Gauss lag, magnetiskt fält, magnetisk kraft, magnetiskt kraftmoment.
Biot-Savarts lag, Amperes lag, spolar.
Induktion och induktans, Faradays induktionsag, Lenz lag, självinduktion, ömsesidig induktion.
Magnetisk energidensitet.
Magnetiska material, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism.
Förskjutningsström, Maxwells ekvationer.

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov.

Material

Benson, H. (1996) University Physics.
Wiley. 942 s.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 18:35