Elektroteknik – Matematik 5

Kurskod E004502
Studiepoäng 5
Lärandemål

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Talföljder och Serier:
– Talföljder, aritmetiska och geometriska talföljder och summor
– Potensserier, serieutveckling av funktioner, MacLaurin- och Taylorserier
– Tillämpningar
Funktioner av flera variabler II:
– Partiella differentialekvationer
– Dubbelintegraler, gradient, riktningsderivata, divergens, rotor, kurvintegraler
Fördjupningar:
– Kurver i parameterform och i polära koordinater
– Integraler i parameterformen och i polära koordinater, bågens längd
– Funktionens medelvärde, tyngdpunkter och moment
Numeriska metoder:
– Numerisk derivering (Newton-Raphson)
– Numerisk integration
Användningar / övningar i Mathcad & MATLAB (fördjupning)

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

– Föreläsningsanteckningar
– Av läraren utdelat övnings- och kompletteringsmaterial
– Croft, A. (red.) (2013). Engineering Mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. 4th ed. Harlow: Pearson. 961 s.
– Alfredsson, L. (2015). Matematik 5000. Kurs 5 blå, Lärobok. 2. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 304 s.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i Matematik 3 och Matematik 4

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemuppgifter

Utskriven 08 december 2023 kl 01:47