Elektroteknik – Baskurs matematik

Kurskod C140111
Studiepoäng 0
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper, på gymnasienivå i aritmetik, algebra och geometri.

Innehåll

Aritmetik: Bråk, negativa tal, decimalutvecklingar, närmevärden, felkalkyl, ekvationer, formler, grafer
Geometri: Vinklar, likformighet och kongruens, Pythagoras sats, geometriska satser, koordinatgeometri
Trigonometri: Trigonometriska funktioner, rätvinkliga trianglar
Algebra: Potenser, polynom, räkneregler för potenser, kvadreringsregel, konjugatregel, kvadratrötter och räkneregler för rötter
Funktioner: Funktionsbegreppet, linjära funktioner, lineär interpolation, andragradsfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmer, andragradsekvationer, ekvationssystem, rotekvationer.

Närvaro

Kursen omfattar 100 h.
Minst 75 % deltagande förutsätts.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov samt presentationer av hemuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, L., Heikne, H. & Holmström, B (2018). Matematik 5000+1c. (1.uppl.).Stockholm: Natur och Kultur.
Alfredsson, L.,Bodebyr, S. & Holmström, B (2019). Matematik 5000+ 2c. (1.uppl.).Stockholm: Natur och Kultur.
MAOLs tabeller

Dokumentering

Kursvitsord och närvarolista arkiveras. Godkänd/Underkänd (A-F för utländsk studerande vid behov) .

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifter.

Utskriven 30 september 2023 kl 22:53