Elektroteknik – Grundläggande forskningsmetodik

Kurskod Y010404
Studiepoäng 2
Lärandemål

Målet med kursen är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt samt kunskap om samhällvetenskapliga metoder.
Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– beskriva olika vetenskapstraditioner och begrepp
– förklara skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
-förklara forskningsprocessens steg
– formulera problem, syfte och frågeställningar

Innehåll

Vetenskapens vardag diskuteras och forskningsprocessen genomgås från idé/frågeställning till färdig vetenskaplig publikation. Kursen omfattar vetenskapsteori, forskningsprocessen i samhällsvetenskaplig forskning.Kursen omfattar grunderna i att skriva ett vetenskapligt arbete.

Närvaro

Obligatorisk närvaro kan förekomma.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Examination

Projektplan för examensarbetet presenteras skrifligt såväl muntligt.

Kurslitteratur och studiematerial

Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber
Olsson, H & sörensen, S (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 3 uppl. Stockholm: Liber

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. G/U (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten

Utskriven 08 december 2023 kl 01:22