Elektroteknik – Examensarbete

Kurskod E501103
Studiepoäng 15
Goals

Ingenjörsarbetet är ett på självständiga studier byggande examensarbete, vars syfte är att träna den blivande ingenjören
– att tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem
– att använda branschens arbetsmetoder
– att kombinera olika delområden i sin utbildning
– att lösa problem med hänsyn till helheten
– att arbeta logiskt och systematiskt
– att söka kunskap och att använda källmaterial
– att presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt.
– att följa en uppgjord projekttidtabell

Avsikten med arbetet är att det skall utgöra en brygga mellan studier och arbetsliv och underlätta den studerandes övergång från studier till ingenjörsuppgifter i arbetslivet.

En viktig målsättning med ett ingenjörsarbete, som utförs åt ett företag, är att ett sådant slutresultat uppnås, som företaget även kan dra nytta av.

Contents

Ämnet för sitt ingenjörsarbete bör den studerande själv söka. Ansvarig handledare bistår vid behov eller utser med kollegiet ett arbete inom högskolan som ingenjörsarbete för den studerande. Det valda ämnet bör ansluta sig till studielinjens centrala ämnesinnehåll och bilda grunden för skötseln av kommande arbetsuppgifter.

Ansvarig handledare och övriga handledare vid utbildningsprogrammet godkänner ämnet för arbetet. Vicerektor utser handledare för arbetet. Företaget utser en förbindelseperson för arbetet, som ser till att arbetet framskrider på ett för företaget ändamålsenligt sätt.

Övrig arbetsgång beskrivs i Anvisningar för examensarbete.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Enligt Anvisningar för examensarbete.

Material

Enligt Anvisningar för examensarbete.

Prerequisite

Bygger på övriga ingenjörsstudier, vilket innebär att så gott som samtliga kurser från årkurserna 1-3 skall vara avklarade. Vidare skall sådana kurser till vilka arbetets innehåll ansluter sig bör ha avklarats innan arbetet påbörjas.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Arbetets benämning noteras i avgångsbetyg. VG, G, U.

Teaching methods

Självständig problemlösning och dokumentation

Utskriven 29 oktober 2020 kl 16:17