Elektroteknik – Modellering och simulering

Kurskod E124102
Studiepoäng 5
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande behärska enkla metoder för att konstruera
matematiska modeller för tekniska system samt grundläggande användning av
numeriska verktyg för analys och simulering.

Innehåll

Grundläggande fysikaliska samband, balansekvationer, konstitutiva relationer.
Kirchoffs lagar, passiva komponenter, elektriska nät och differentialekvationer.
Tillämpningar.
Numeriska verktyg för analys, simulering och visualisering.
Utvärdering av modeller.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Godkända övningar, tentamen och/eller projektuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Ljung, L. och Glad, T. (2003). Modellbygge och simulering. Lund: Studentlitteratur.422 s.
Artikelsamling.
Uppgiftsbeskrivningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Programmeringsmiljö för MATLAB och Simulink.

Förkunskaper

Programmering, Reglerteknik 1, Introduktion till teknisk mjukvara, Matematik 5, Fysik 1-4.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar, räkne-, programmerings-, och simuleringsövningar, tentamen/projektuppgifter.

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:08