Elektroteknik – Modellering och simulering

Kurskod E124101
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall studerande behärska enkla metoder för att konstruera
matematiska modeller för tekniska system samt grundläggande användning av
numeriska verktyg för analys och simulering.

Contents

Grundläggande fysikaliska samband, balansekvationer, konstitutiva relationer.
Tillämpningar.
Numeriska verktyg för analys, simulering och visualisering.
Utvärdering av modeller.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen och/eller godkända övningar.

Material

Ljung, L. och Glad, T. (2004). Modellbygge och simulering. Lund: Studentlitteratur.
422 s.
Artikelsamling.
Uppgiftsbeskrivningar.

Prerequisite

Programmering, Matematik 5, Fysik 1-4.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort.
U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, räkne-, programmerings-, och simuleringsövningar, projektuppgifter.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 16:03