Elektroteknik – Mätteknik 3

Kurskod E107302
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska grunderna för datorbaserade mätsystem.

Contents

Datorbaserade mätsystem och datainsamlingsenheter.
Introduktion till LabVIEW.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Godkända övningar, godkända laborationsrapporter godkänd tentamen/projektuppgift.

Material

Material, manualer och exempel enligt ansvarig lärare.
För självstudier i LabVIEW kan boken: Bengtsson, Lars (2004).LabVIEW från början : version 7. Lund:Studentlitteratur, rekommenderas.

Det finns också ett kapitel om LabVIEW i boken: Bengtsson, L. (2012). Elektriska mätsystem och mätmetoder. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Programmeringsmiljö för LabVIEW, datainsamlingsenheter, laborationsutrustning.

Prerequisite

Kurserna Mätteknik 1, Mätteknik 2, Programmering, Reglerteknik 1.

Documentation

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, övningar och laborationer.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 20:35