Elektroteknik – Elektronik 1

Kurskod E106502
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska metoder för analys och syntes av analoga elektroniska kretsar uppbyggda med passiva komponenter, dioder, transistorer och operationsförstärkare.

Contents

– Principfunktion för aktiva och passiva komponenter
– Diodkretsar
– Transistorförstärkarkopplingar
– Operationsförstärkarens egenskaper och tillämpningar
– Pulskretsar, oscillatorer
– Frekvensberoende kretsar, filter
– Återkoppling

Attendance

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov. Laborations/simuleringsarbeten.

Material

Molin, B. (2001). Analog elektronik. Lund: Studentlitteratur. 533 s.

Artikelsamling.

Prerequisite

Deltagit i kursen Teoretisk elteknik 1.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, räkneövningar, laborationer, simulering.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 20:43