Elektroteknik – Fysik 3

Kurskod E005303
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder inom mekanik för partikelsystem och stela kroppar, statik, hydrodynamik, svängningslära, vågrörelselära och akustik.

Innehåll

Partikelsystem: Massmedelpunkt, rörelsemängd, rörelsemängdskonservering, elastiska och inelastiska kollisioner.
Stela kroppar: Rotation och rullning, tröghetsmoment, kraftmoment, rörelsemängdsmoment, konservering av rörelsemängdsmoment.
Statik: Jämviktsvillkor.
Hydrodynamik: Kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation.
Svängningslära: Harmoniska svängningar, energi. Dämpade och tvungna harmoniska svängningar, resonans.
Vågrörelselära: Transversella och longitudinella vågor, energi. Superposition, interferens, stående vågor, resonans.
Akustik: Ljudvågor, ljudhastighet, interferens. Intensitet och ljudnivå, övertoner, svävningar, Dopplereffekten.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Benson, H. (1996). University Physics. New York: Wiley. 942 s.

Förkunskaper

Fysik 1 och Fysik 2

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer

Utskriven 07 december 2022 kl 18:04