Elektroteknik – Fysik 3

Kurskod E005303
Studiepoäng 4
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder inom mekanik för partikelsystem och stela kroppar, statik, hydrodynamik, svängningslära, vågrörelselära och akustik.

Contents

Partikelsystem: Massmedelpunkt, rörelsemängd, rörelsemängdskonservering, elastiska och inelastiska kollisioner.
Stela kroppar: Rotation och rullning, tröghetsmoment, kraftmoment, rörelsemängdsmoment, konservering av rörelsemängdsmoment.
Statik: Jämviktsvillkor.
Hydrodynamik: Kontinuitetsekvationen, Bernoullis ekvation.
Svängningslära: Harmoniska svängningar, energi. Dämpade och tvungna harmoniska svängningar, resonans.
Vågrörelselära: Transversella och longitudinella vågor, energi. Superposition, interferens, stående vågor, resonans.
Akustik: Ljudvågor, ljudhastighet, interferens. Intensitet och ljudnivå, övertoner, svävningar, Dopplereffekten.

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov.

Material

Benson, H. (1996). University Physics. New York: Wiley. 942 s.

Prerequisite

Fysik 1 och Fysik 2

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer

Utskriven 29 oktober 2020 kl 21:15