Elektroteknik – Fysik 2.1

Kurskod E005204
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder inom elektromagnetiska svängningar, elektromagnetiska vågor.

Innehåll

Elektromagnetiska svängningar: Fria, dämpade och tvungna svängningar i kretsar. Växelströmmar, reaktans, impedans, effekt, transformatorer. Elektromagnetiska vågor: Energitransport, Poynting-vektorn, strålningstryck. Polarisation, reflektion, refraktion, dispersion. Interferens, diffraktion, koherens, intensitet, fasförskjutning.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Benson, H. (1996). University Physics. New York: Wiley. 942 s.

Förkunskaper

Fysik 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 30 september 2023 kl 23:38