Elektroteknik – Fysik 2.1

Kurskod E005204
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– grundlig kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder inom elektromagnetiska svängningar, elektromagnetiska vågor.

Contents

Elektromagnetiska svängningar: Fria, dämpade och tvungna svängningar i kretsar. Växelströmmar, reaktans, impedans, effekt, transformatorer. Elektromagnetiska vågor: Energitransport, Poynting-vektorn, strålningstryck. Polarisation, reflektion, refraktion, dispersion. Interferens, diffraktion, koherens, intensitet, fasförskjutning.

Attendance

Obligatorisk närvaro.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov.

Material

Benson, H. (1996). University Physics. New York: Wiley. 942 s.

Prerequisite

Fysik 1

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 27 oktober 2020 kl 20:28