Elektroteknik – Fysik 1

Kurskod E005103
Studiepoäng 4
Lärandemål

Den studerande skall efter avslutad kurs ha grundlig kunskap om begrepp, lagar och räknemetoder inom elektricitet och magnetism.

Innehåll

Elektricitet: Elektrisk laddning, elektrostatisk kraft, Coulombs lag.
Elektriskt fält, elektrisk dipol, Gauss lag.
Elektrisk potential, elektrisk potentiell energi för system av punktladdningar.
Kapacitans och kondensatorer.
Ström och strömdensitet, resistans och resistorer, resistivitet, elektrisk effekt.
Magnetism: Magneter, Gauss lag, magnetiskt fält, magnetisk kraft, magnetiskt kraftmoment.
Biot-Savarts lag, Amperes lag, spolar.
Induktion och induktans, Faradays induktionsag, Lenz lag, självinduktion, ömsesidig induktion.
Magnetisk energidensitet.
Magnetiska material, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism.
Förskjutningsström, Maxwells ekvationer.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Benson, H. (1996) University Physics.
Wiley. 942 s.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, övningar.
Inlämningsuppgifter, självstudier.
Laborationer.

Utskriven 30 september 2023 kl 23:16