Elektroteknik – Matematik 4

Kurskod E004403
Studiepoäng 5
Lärandemål

Målet för hela lärokursen i matematik (Matematik 1-6):

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text, som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Trigonometri:
-trigonometriska ekvationer, integraler med trigonometriska funktioner, sammansatta funktioner, sammansättning av vågrörelser

Matriser och matrisers användning:
– räkneoperationer med matriser, invers matris, determinant, linjära ekvationssystem, Cramers regel, Gauss elimination, linjära avbildningar och koordinattransformationer, minstakvadrat metoden, egenvärden och egenvektorer

Serier:
– aritmetiska och geometriska serier, serieutveckling av funktioner, tillämpningar

Integrationsmetoder:
– partialbråksuppdelning, substitution, partiell integration

Integralers användning:
– kurvans ekvation i parameterformen och i polära koordinater, integraler i parameterformen och i polära koordinater, bågens längd, funktionens medelvärde, tyngdpunkter och moment, tillämpningar med MathCad och MATLAB

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt presentationer av hemuppgifterna.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, L . (2009). Matematik 4000. Kurs C och D. Blå lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 496 s.
Alfredsson, L . (2009). Matematik 4000. Kurs E. Blå lärobok. Stockholm: Natur och Kultur. 272 s.
Råde, L. (2004). Mathematics handbook for science and engineering (omslagstitel: Beta), 5. ed. Lund: Studentlitteratur. 562 s.
Croft, A. (2001). Engineering Mathematics. A foundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers. Pearson Education Limited. 969 s.
James, G. (1993). Advanced modern engineering mathematics. Wokingham: Addison-Wesley Publishing Company. 901 s. Eller senare upplaga.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i kurserna Matematik 0, Matematik 2 och Matematik 3.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifterna.

Utskriven 08 december 2023 kl 02:29