Elektroteknik – Matematik 2

Kurskod E004203
Studiepoäng 5
Lärandemål

Målet för hela lärokursen i matematik (Matematik 1-6):

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text, som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Innehåll

Derivator:
– gränsvärde och beräkning av gränsvärden, derivatabegreppet, deriveringsregler, derivata och kurvans förlopp, kurvkonstruktioner, max och min problem, fysikaliska tillämpningar, tangentens och normalens ekvation, Newton-Raphson metoden för numerisk lösning av ekvationer, numerisk derivering, differentialer, derivata av produkt och kvot.
Integralkalkyl:
– integraler med potensfunktioner, integralers användning, areor, volymer, fysikaliska tillämpningar, numerisk integration

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt presentationer av hemuppgifterna.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, L. Matematik 4000. Kurs C och D Blå lärobok. Naturvetenskap och teknik. Stockholm: Natur och Kultur. 496 s. ISBN 978-91-27-41704-5.

Alfredsson, L. Matematik 4000. Kurs E Blå lärobok. Naturvetenskap och teknik. Stockholm: Natur och Kultur. 272 s. ISBN 978-91-27-41689-5.

Croft, A. Engineering Mathematics, 3 ed. Edinburg Gate: Pearson Pearson Education Limited. 969 s.

Av läraren utdelat kompletteringsmaterial.
Föreläsningsanteckningar.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i Matematik 1: M004103

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifterna.

Övrigt

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Matematik 3: E004303.

Utskriven 09 december 2022 kl 17:58