Elektroteknik – Matematik 1

Kurskod E004103
Studiepoäng 5
Goals

Målet för hela lärokursen i matematik (Matematik 1-6):

Lärokursens mål är att ge den studerande ”ingenjörsmatematisk allmänbildning” så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text, som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.
I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

Contents

Potenser och rötter:
– rotuttryck, förenkling och räkneregler för kvadratrötter
Rotekvationer och ekvationer av högre grad:
– rotekvationer, ekvationer av högre grad, faktorisering, numerisk lösning, grafer, ekvationer och faktorisering med kalkylator, ekvationer och grafer med MathCad
Trigonometri:
– trigonometriskafunktioner för vinklar>90 grader, trigonometriska kurvor, areasats, sinussats, cosinussats
Vektorer:
– skalärer och vektorer, addition och subtraktion samt uppdelning i komposanter grafiskt och med sinussatsen och cosinussatsen, vektoralgebra, rätvinkliga koordinater och polära koordinater, enhetsvektorer, skalärprodukt och dess användning, vektorprodukt och dess användning, determinant, exempel på tillämpningar av vektorkalkyl

Attendance

Obligatorisk närvaro

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Descriptive assessment

Skriftliga prov, kontrollskrivningar samt presentationer av hemuppgifterna.

Material

Björk, L-E. (2000). Matematik 3000. Kurs C och D. Naturvetenskap och teknik. Stockholm: Natur och Kultur. 348 s.

Björk, L-E. (2002). Matematik 3000. Vektorer. Stockholm: Natur och Kultur. 71 s.

James, G. (1996). Modern engineering mathematics. Wokingham: Addison-Wesley. 954 s.

Grossman, S. (1992). Calculus of one variable. Philadelphia: Saunders College Publishing. 718 s.

Grossman, S. (1995). Multivariable calculus, linear algebra and differential equations, 3 ed. Philadelphia: Saunders College Publishing. 1009 s.

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, övningsuppgifter, presentationer av hemuppgifterna.

Other

Godkänt vitsord i denna kurs är förkunskapskrav för Matematik 2: E004203.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 23:49