Aktuell forskning

vid Högskolan på Åland

Här presenteras pågående forskning inom Högskolan på Åland.

Forskning inom elektroteknik

 • Systemidentifiering – metoder och tillämpningar

  Forskare:
  Matias Waller, överlärare, tekn. dr.

  Forskningen inom systemidentifiering har följande fokus:

  1. Olinjär identifiering
   Hur kan man på basen av data avgöra om en linjär modell tillräckligt väl beskriver observationerna?
   Hur kan man skilja mellan olinjära och stokastiska bidrag till mätningarna?
   Kan man avgöra vilka samband i stora mängder flerdimensionella data som med fördel kan beskrivas med olinjära förhållanden?
  2. Identifiering för reglering
   Hur kan man bestämma lämpliga modeller med tanke på design av återkopplade system?
 • Marina mät-, automations- och övervakningssystem

  Forskare:
  Matias Waller, överlärare, tekn.dr.
  Kjell Dahl, lektor, tekn.mag.

  De senaste åren har forskningen varit nära knuten till Åland Sailing Robots

Forskning inom Hospitality Management

 • Produktutveckling inom stuguthyrningsbranschen på Åland

  Forskare: Samu Mäkelä, doktorand vid Svenska Handelshögskolan i Vasa

  Syftet med arbetet är att analysera produkten hyrstuga och vad ingår i den produkt/produkthelhet som olika stugägare i dag erbjuder sina gäster.

  Målgruppen är stuguthyrare med minst fem stugor.

  Publikationer

  Artikeln ”Cases and issues 8.4: Cottage holidays in land”. Boken ”Nordic Tourism – Issues and Cases” (2009) (editors : Hall, Michael C., Müller, Dieter K & Saarinen, Jarkko, Channel View Publications, Bristol 293 s.)

Forskning inom informationsteknik

 • Parallellisering av mediaapplikationer på heterogena processorer

  Forskare: Dennis Kurtén, lektor, fil.mag., doktorand vid Åbo Akademi

  Utvecklingen av konsumentinriktad processorhårdvara befinner sig just nu i ett brytningsskede där vedertagna sanningar inte längre gäller. Så kallade ”multicore” och ”manycore”-arkitekturer ser ut att vara framtidens melodi.

  Dessa ställer system- och mjukvaruutvecklare inför stora utmaningar på grund av att dagens rådande programmeringsspråk och -paradigm inte lämpar sig för datorer med processorenheter i hundra- eller tusental.

Forskning inom maskinteknik

 • Optimering av framdrivning av fartyg med ställbar propeller

  Forskare: Göran Henriksson, överlärare, dipl.ing.

  Forskningsprojektets syfte är att öka förståelsen om fartygsdrift med ställbar propeller och att komma med en lösning för optimal framdrivning av fartyg.

  Projektet fokuserar på fartygets framdrivning som en helhet med propellerns och motorns verkningsgrader samt fartygets framdrivningsmotstånd under olika förhållanden som viktigaste områden.

Forskning inom vårdområdet

 • Hälsa och livskvalitet bland äldre män och kvinnor på Åland

  Forskare: Erika Boman, överlärare, med dr i omvårdnad

  På Åland, liksom i resten av västvärlden, lever vi idag i ett samhälle där allt fler personer är och blir äldre. Som en följd av åldrandet påverkas människan av faktorer som kan ha inverkan på hälsa och livskvalitet. Att ha kunskap om dessa faktorer är av vikt för att kunna planera för och genomföra hälsofrämjande aktiviteter, vård och omsorg.

  På Åland saknas idag vissa centrala hälsouppgifter för den äldre befolkningen. Det aktuella projektet syftar till att samla in hälsouppgifter bland den äldre befolkningen samt belysa faktorer som på olika sätt har visat sig vara av betydelse för ett gott åldrande.

  Ett första frågeformulär skickades ut till samtliga äldre kvinnor (65 år och äldre) år 2010 och resultat har publicerats i ett antal vetenskapliga studier. Materialet låg också till grund för den avhandling som försvarades våren 2016.

  Ett nytt frågeformulär skickades ut år 2015, då både till de äldre kvinnorna och männen (går under arbetsnamnet HÄMKÅ15). Resultat från denna undersökning har presenterats i en rapport utgiven vid högskolan Hälsa och livskvalitet bland äldre kvinnor och män på Åland (HÄMKÅ15).

  Samarbete har även inletts med ÅSUB och material från HÄMKÅ15 har också ingått i ÅSUBs publikationsserie; Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2016.

  Under våren 2017 kom en gemensam publikation ”De äldres delaktighet på Åland”. Vidare bedrivs forskning i relation till projektet Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland.

  Publikationer

  Lista över forskningspublikationer av Erika Boman

 • Att vara hälsovårdare i skärgården – med fokus på kliniskt beslutsfattande

  Forskare: Anna Lundberg, Lector, spec.ssk, fil.mag, doktorand vid Umeå Universitet

  Det finns det en lång tradition på Åland att bedriva hälsovård i skärgården. Hälsovårdarnas arbetsuppgifter och det kliniska beslutsfattandet är dock sparsamt studerat på Åland och i andra områden med liknande geografiska utmaningar.
  Forskningen kommer därmed att kartlägga och analysera arbetsuppgifter och kliniskt beslutsfattande hos hälsovårdare i den åländska skärgården. Även patientens tillit till och erfarenheter av den vård hälsovårdare erbjuder kommer att studeras i.

  Datainsamlingen kommer att starta under våren 2019 och resultera i fyra vetenskapliga artiklar.

  Forskningen sker i samarbete med Umeå universitet och Högskolan på Åland. Huvudhandledare är Erika Boman, med.dr i omvårdnad, bihandledare är Britt Inger Saveman, professor och Lina Gyllencreutz, med.dr i omvårdnad.

 • Vårdpersonalens beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa

  Forskare: Magdalena Häger, timlärare, med.mag, doktorand Åbo Akademi, Vasa

  Psykisk ohälsa bland äldre är mycket vanligt förekommande, ca 20 procent av personer över 65 år är direkt drabbade av psykiska funktionsnedsättningar, demenssjukdom exkluderat. Många äldre har ett stort vårdbehov och vårdpersonalen behöver inte bara ha kunskap om funktionella nedsättningar och sjukdomar utan även ha kunskaper i åldrandets psykologiska utmaningar och psykisk ohälsa. Det bedöms vara av särskild vikt då tidigare forskning visar att det bland vårdpersonal är vanligt förekommande med stigmatiserade uppfattningar och känslor, såsom osäkerhet, frustration och rädsla gentemot personer med psykisk ohälsa. Den höga frekvensen av psykisk ohälsa bland äldre liksom att de hänvisas till primärvården och geriatriken, där personalen inte har specialistkompetens, kan leda till att patienterna inte får den hjälp de behöver. Det är viktigt att kartlägga de problem vårdpersonalen ställs inför i mötet med äldre liksom att undersöka vad som påverkar personalens beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa.

  Forskningens syfte är att beskriva den Åländska vårdpersonals beredskap, relaterat till kunskap och attityd, att möta äldre med psykisk ohälsa samt utvärdera utbildningsprogrammet ”Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med inriktning på äldre” (MHFA-E) som Ålands Landskapsregering erbjuder vårdpersonal.

  Datainsamling har slutförts 2019 kommer att resultera i 3 vetenskapliga artiklar.

  Forskningen sker i samarbete med Åbo Akademi, Vasa och Högskolan på Åland. Handledare är Anna K Forsman docent, doktor i folkhälsovetenskaper, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Hälsovetenskaper Åbo Akademi och Erika Boman med.dr i omvårdnad vid Högskolan på Åland.

 • Evidensbaserat vårdande och vårdarbete

  Forskare: Katarina Ulenius, HvM, doktorand vid Åbo Akademi

  Enheten för vårdvetenskap har under år 2008 inom ramen för sin tjänst bedrivit forskning inom disciplinen vårdvetenskap. Inom ramen för forskarstudierna har även forsknings- och utvecklingsprojektet ”Evidensbaserat vårdande och vårdarbete” fortgått i samarbete med Ålands hälso- och sjukvård, primärvården.

  Forskningen är  grundforskning och temat ”Individualitet som begrepp och fenomen i vården” har en stark koppling till etik och utvecklingen av vårdandets etik inom disciplinen.

 • Våld mot kvinnor ur ett sjukskötarperspektiv

  Forskare: Anette Häggblom,  fil.dr. i folkhälsovetenskap

  Disputerade vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg 2008, med avhandlingen ”Love that turns into terror: Intimate partner violence in Åland”.

  Avhandlingen beskriver våldsutsatta kvinnors erfarenhet av våld och deras behov av hjälp och stöd. Avhandlingen belyser också sjukskötares omvårdnad av våldsutsatta kvinnor och inkluderar även myndigheternas riktlinjer och strategier för att förebygga våld mot kvinnor.

  Anettes forskning inom området våld har resulterat i bland annat sjukskötares användning av ingivelser i mötet med våldsutsatta kvinnor och studerandes perspektiv på våld i nära relationer före och efter utbildning.

  Övrig forskning inkluderar bland annat spelmissbruk och intensivsjukskötarstuderandes uppfattningar angående vård av intensivvårdspatienter.

  Living in consolation while growing very old

  Forskare: Regina Santamäki-Fischer, med.dr. i omvårdnad

  Regina Santamäki-Fischer har disputerat med avhandlingen ”Living in consolation while growing very old”. Reginas forskning handlar om innebörden av tröst då man är mycket gammal, över 85 år.

  Hon har kunnat belysa att åldrandet som fenomen kan upplevas som en dynamisk och hoppfull period i livet trots förlust av kroppsliga, psykiska och sociala förmågor.

Forskning inom sjöfart

 • Problemställningar kring lastsäkring

  Forskare:
  Philippe Chanfreau, överlärare, fil.lic., projektledare
  Björn-Olof Erikson, lektor, sjökapten, expertassistent

  Forskningen undersöker problemställningar kring lastsäkring speciellt för timmerdäckslaster som delprojekt för utarbetandet av ett nytt IMO-regelverk (”kod”). (IMO = International Maritime Organisation, FN-organisation som ställer upp internationella regler för sjöfarten)

  Forskningsuppgiften är ett delprojekt inom projektet TIMRA som leds av Sjöfartsverket i Sverige. Arbetet utförs av Mariterm AB i Höganäs och Högskolan på Åland. Projektets mål är att ta fram en ny IMO-kod för timmerdäckslaster. Högskolans delprojekt består i att utarbeta formler för dimensionering av stöttor för däckslaster av både rundtimmer och paket av sågat virke. Fullskaleprov och modellprov utförs.

  Forskningen planeras pågå t.o.m. hösten 2010 och drivs med externa medel från främst Sjöfartsverket i Finland.

  Forskningsrapporter

  Artiklar

  ”Matematikern som förstår timmerlasternas inre liv” (Sjöfartstidningen nr 11/2011, s 60-61) [pdf]

  Philippe vet hur timmer ska lastas (Nya Åland 21.12.2010) [pdf]