-
+

Sök finansiering

Här finns det samlat länkar till möjliga finansieringskällor.

 

ESF "Delaktighet och kompetens"

 

Ålands ESF-program ”Delaktighet och kompetens” 2014-20 administreras av Ålands landskapsregering, näringsavdelningen.

Riktar sig till

 

Större projekthelheter för utbildning, sysselsättning eller delaktighet kan finansieras 

Kontakt

 

Programansvarig Tomas Fellman
tfn 25 238, tomas.fellman[at]regeringen.ax

 

       

ERUF "Entreprenörskap och innovation"

 

Ålands ERUF-program "Entreprenörskap och innovationer" 2014-20   administreras av Ålands landskapsregering, näringsavdelningen 

Riktar sig till

 

Projekt som genomföras av enskilda företag, branschorganisationer eller myndigheter. 

Kontakt

 

Kenneth Åkergård, näringsavdelningen
tfn 25 278, kenneth.akergard[at]regeringen.ax

     

Aurora

 

Aurora-databasen har information om finansiering inom vetenskap, konst och kultur, såväl projektfinansiering som personliga stipendier.

Riktar sig till

 

Databasen innehåller finländska finansiärer samt utländska finansiärer, vars finansiering kan sökas av finländare eller personer bosatta i Finland.

       

Interreg Central Baltic Programme 2014-20

 

Central Baltic Programme 2014-20 är ett gränsöverskridande samarbetsprogram som finansieras av EU. Programområdet omfattar delar av Finland inkl. Åland, Estland, Lettland och delar av Sverige.

Programmets målsättning är att utveckla nya samt att stärka redan existerande samarbeten mellan regioner i programområdet.  

Tematiska mål 

 

Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft
Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser
Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande  

Kontakt

 

Kenneth Åkergård, näringsavdelningen
tfn 25 278, kenneth.akergard[at]regeringen.ax

Mer information om programmet finns på länken Interreg Central Baltics webbplats http://www.centralbaltic.eu/ (på engelska) 

       

Nordiska ministerrådet 

Riktar sig till

 

Projekt som gagnar de nordiska länderna och de självstyrande områdena. Projektet skall ha en nordisk nytta. 

     
       

Finlands Akademi 


Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning.

       

Ålands kulturdelegation

 

Guide för stipendier och understöd för studier, forskning och kulturell verksamhet

       

FYRK 

 

FYRK ger information om privata fonder och stiftelser (i huvudsak de svenska i Finland), statliga stipendier och understöd, nordiska stödformer och EU-finansiering.


TEKES

Tekes program erbjuder företag och offentliga forskningsenheter utmärkta möjligheter att ut-
veckla teknik eller innovationer och sin egen verksamhet.

HORISONT 2020

Horisont 2020 är EU:s största Forsknings- och innovations-program någonsin.
Horisont 2020 är öppet för alla och har förenklade ansöknings-processer och projektledning.

 Bokmärk och dela