-
+

 

Kontaktuppgifter

Diana Berthén
Living V&I Ab
Tfn +358 (0)18 21870

 

Sjökaptener i hamn

Det treåriga ESF-finansierade projektet Sjökaptener i hamn har avslutats i mars 2011. Projektets huvudsaklig mål var att skapa ett system som påskyndar och underlättar genomströmningen av studerande vid sjöfartsprogrammet. Utvärderingen gav vid hand att projektet lyckats med sin målsättning, men att utmaningen framöver är att ta tillvara uppnådda resultat. Projektet gjordes i samarbete med Living Ab och utvärderingen gjordes av Faugert&co.

Dokument

Utvärderingsrapporten [pdf]

Slutrapporten [pdf]

Projekthandboken [pdf]

 

Projektet  

Projektets mål är att utveckla ett system som ökar förutsättningarna för studerande inom professionsutbildningar på högskolenivå att slutföra sina studier, framför allt i relation till examensarbetet. Systemet avser både studerande som deltar i utbildning och de som redan är ute i arbetslivet men utan examen.

Projektplan

Projektplan (pdf) 

Tidsplan

1.2.2008-1.2.2011
Projektägare: Högskolan på Åland
Projektet genomförs av Living V&I Ab www.living.ax under ledning av Diana Berthén tfn +358 (0)18 21870

Styrgrupp

Henrik Karlsson, dåvarande vicerektor
Diana Berthén, projektledare, Living Ab
Carola Maxenius-Mickelsson, programledare för sjöfart
Bernt Bergman,  Rederierna i Finland
Lena Nyman-Wiklund, internationell koordinator.

Finansiärer

Europeiska socialfonden, Ålands Landskapsregering och Högskolan på Åland.

Läs mera om projektet i Projektplan för Sjökaptener i hamn.

Målsättning

Målsättningen med projektet är att utforma och pröva tre olika delsystem som tillsammans ska svara för att syftet med projektet nås. Utformningen och prövningen av delsystemen görs i relation till sjöfartsprogrammet.

Målgrupperna utgörs av studerande (antagna 1996-2002) som inte har fullföljt sina studier och som i princip endast har examensarbetet ogjort, handledande lärare vid sjöfartsprogrammet och hela organisationen, omfattande lärarna och programansvarige vid sjöfartsprogrammet.

Kortsiktiga mål

  • av de tio studerande som antas och accepterar att ingå i projektet ska minst åtta kunna ta ut sin examen inom projekttiden och därmed bli anställningsbara som befäl
  • fem handledande lärare har genomgått handledarfortbildning och att fyra av dem upplever att deras handledningsarbete underlättats. Dessutom ska fyra av fem ingå i ett handledarnätverk
  • 80% av de sjökaptensstuderande som är inne i utbildningen vid projekttidens slut ska uppleva att det finns ett tydligt system för hur examensarbetet är organiserat.
  • Dessutom ska minst fyra olika delaspekter ha utvecklats och prövats i relation till förändringen av hur examensarbetet organiseras inom utbildningen.

Långsiktiga mål

  • dels att antalet personer med fullständig examen - därmed vara attraktivare för arbetsmarknaden- ska öka och
  • dels att Högskolan på Åland ska kunna använda systemet i dess olika delar för att öka genomströmningen av studerande. Systemet ska även kunna implementeras på andra högskolor.


Projektet kommer att innehålla tre olika delsystem/satsningar för att uppfylla målen. Dessa är examensarbeteshandledning, fortbildning för handledande lärare och slutligen system för examensarbeten.

 

  • Examensarbeteshandledningens fokus är att möjliggöra för en grupp om 10 personer (som avbrutit sina studier med enbart examensarbete och/eller enstaka kurs ogjorda) att fullfölja sin utbildning. Examensarbetet motsvarar 400 timmars arbete för varje person. Det konkreta handledningsupplägget utgår från den utvalda gruppens uttalade önskemål och behov. I huvudsak kommer arbetet att ske via den digitala plattformen Fronter med inslag av närstudieträffar.
  • De handledande lärarna ges dels 30 timmars fortbildning (kursen skräddarsys i relation till de behov sjöfartsprogrammet har) och dels möjlighet att forma ett handledarnätverk i relation till handledare vid andra liknande utbildningar.
  • Systembygge för organisering av utbildningen i relation till examensarbeten byggs upp med fokus på olika systemförändringar. Dessa förändringar utgår från sådana problemaspekter som identifierades redan i samband med förprojekteringen. Syftet med systembygget är att öka genomströmningen genom utbildningen och därmed öka antalet professionsutbildade med fullständig yrkesexamen.

Bokmärk och dela