-
+

Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland 

Att bli och vara äldre är en ny fas i livet. I regel innebär åldrandet en period i livet där man är särskilt utsatt för hot mot hälsa och välbefinnande. Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt och då främst depression och ångest/oro. Studier pekar mot att ca 10% av den äldre befolkningen på Åland känner sig nedstämda och ungefär lika många lider av ensamhet. Det finns även många fördomar, i samhället och bland vårdpersonal, kring äldre och psykisk ohälsa. Bl.a att psykisk ohälsa hör till det normala åldrandet.


Projektet fokuserar på att främja psykisk hälsa bland äldre från ett salutogent personcentrerat perspektiv. Utifrån detta perspektiv läggs fokus på personens styrkor, förmågor, vilja och behov. Förhållningssättet handlar om att "göra med" istället för att "göra för" där personens egen lust och motivation lockas fram.
Målsättningen med projektet är att en aktivitetskoordinator samordnar och vid behov kompletterar redan befintliga resurser inom hälso- och sjukvården, kommunerna samt framför allt tredje sektorn rörande aktiviteter som kan verka hälsofrämjande för äldre i risk för psykisk ohälsa.
Personal inom vård och omsorg, som under projekttiden identifierar äldre personer med (risk för) psykisk ohälsa kan lämna aktivitetskoordinatorns kontaktuppgifter till den äldre. Vårdpersonal kan också, med den äldre personens godkännande,kontakta aktivitetskoordinatorn som i sin tur tar kontakt med den äldre personen. Aktivitetskoordinatorns roll är att tillsammans med den äldre hitta lämplig, meningsfull aktivitet utifrån lokalt utbud. Val av aktivitet kommer utgå från ett personcentrerat förhållningssätt, dvs val av aktivitet utgår från den äldre personens levnadsberättelse och egna önskningar/behov.
Inledningsvis startar projektet med en inventering av befintliga resurser. Planen är också att inkommande sommar starta gruppinterventioner med fokus på aktivitet och /eller samtal.

 


Projekttid: 10/4 2017 -31/12 2018
Budget: 90 000 €

Läs mer om projektets finansiering från Ålands landskapsregering. 

Läs mera här om Ålands landskapsregerings satsning på Bättre vård för äldre med psykisk ohälsa.Bokmärk och dela